Oxford Advanced Learner’s Dictionary

economic

 adjective

[only before noun] connected with the trade, industry and development of wealth of a country, an area or a society

экономический

прикметник

[тільки перед іменником] пов’язаний з торгівлею, промисловістю та розвитком багатства країни, місцевості або суспільства

analytics

 noun

a careful and complete analysis of data using a model, usually performed by a computer; information resulting from this analysis

аналітика

іменник

ретельний і повний аналіз даних з використанням моделі, що зазвичай виконується за допомогою комп’ютера; інформація, отримана в результаті такого аналізу

economic

 adjective

[only before noun] relating to trade, industry, or money

экономический

прикметник

[тільки перед іменником] пов’язаний з торгівлею, промисловістю або грошима

analytics

 noun

process in which a computer examines information using mathematical methods in order to find useful patterns

аналітика

іменник

процес, в якому комп’ютер досліджує інформацію за допомогою математичних методів з метою пошуку корисних закономірностей

Переклад:

DeepL Translate

Від admin

Залишити відповідь