ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ ТЕМ

Науково – дослідна робота кафедри здійснюється за таким напрямком: Методи теорії керування, прийняття рішень та інформаційні технології формування стратегій розвитку економічних систем. Цей напрям досліджень включає як тенденції розвитку економічних систем, так і сучасний інструментарій їх дослідження. Крім того, він обумовлений змістом навчальних планів зі спеціалізації  „Економічна кібернетика.” спеціальності 051 – „Економіка.”

Крім того, у межах освітньої програми Економіка праці та управління персоналом” основними напрямами наукових інтересів кафедри є: управління персоналом; економіка праці; інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств; економіка сталого розвитку; сталий розвиток економіки України; перехід до постіндустріального суспільства; науково-технічний розвиток підприємств; формування промислового потенціалу в умовах трансформаційних змін на шляху до постіндустріального розвитку; управління грошовими потоками, теорія і практика бізнес-аналітики; реструктуризація підприємств в умовах глобалізації; проблеми та перспективи розвитку корпоративної еліти в Україні тощо.

Наукові дослідження кафедри проводяться в рамках ініціативних науково-дослідних тем:

  • НДР 0123U101760 «Аналітика та моделювання економічного розвитку в імперативах Trans Tech» (04.2023 03.2026 рр.) ;
  • НДР  0112U007817 “Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій (2019-2024 рр.);

У виконанні  теми  беруть участь викладачі, аспіранти та студенти кафедри.

Велика увага на кафедрі приділяється науковій роботі студентів. Для цього діють наукові гуртки, періодично проводяться студентські олімпіади, переможці яких мають можливість представляти честь кафедри на всеукраїнських наукових форумах, публікувати наукові роботи у фахових виданнях.

  • НДР 0116U005836 “Концептуальні засади управління людським потенціалом в умовах трансформаційних змін (2016 -2022рр.)
  • НДР 0116U007059 ” Моделювання функціонування ринків та поведінки економічних агентів в умовах кризових явищ (20162022 рр.);