ЄРЕШКО ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Доктор економічних наук
Професор
E-mail: julia.jereshko@gmail.com
Telegram: 0679106326

 

Освіта:

2003 – 2008 рр. – вища освіта, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», факультет менеджменту та маркетингу, спеціальність – економіка підприємства, магістр з економіки підприємства (диплом з відзнакою)

Напрям роботи:Відповідальна за міжнародну проєктну діяльність
Дисертація Тема: «Інтелектуальна економіка: інноваційна і технологічна трансформація», 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 29.09.2021 р. Захист у спеціалізованій вченій раді Д 47.104.03.
Виконання науково-дослідної тематики. НДР 0112U007817 «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій» (2019-2024 рр.)НДР 0116U005836 «Концептуальні засади управління людським потенціалом в умовах трансформаційних змін» (2016 -2022рр.)
Виконання міжнародних проектів Асистант-менеджер проекту та бізнес-тренер в рамках Програми ПРООН «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні» Навчальна програма для ВПО «Я – frontend developer»
Керівництво науковим гуртком  
Підвищення кваліфікації та стажування.Стажування: ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів», «Фінансові та інформаційні технології в бізнесі в умовах невизначеності», свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №21547613/000025-17 від 30.06.2017 р., 150 год, термін: 12.05.2017-30.06.2017. Міжнародне стажування:   Insitute of International Academic and Scientific Cooperation, Warsaw (108 академічних годин) Сертифікат: № 02-17-43 від 08.02.2017Міжнародне стажування «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід», Zustricz Foundation Department of Polish-Ukrainian Studies of Jagiellonian University in Krakow, Career Development Center of NGO, Sobornist Luhansk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education (Польща – Україна), сертифікат № SZFL-001529, 180 год, термін: 12.02.2022-20.03.2022.Research fellow at Technische Universität München – Institute for Advanced Study з 20.04.2022 по т.ч.
Організація та проведення наукових та науково-дослідницьких, освітньо-пізнавальних,  заходів.Організація І-VI Всеукраїнських конференцій з міжнародною участю «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій»Робота у складі жюрі Всеукраїнської студентської олімпіади з економічної кібернетики

2017

 • Yereshko Julia, Kreidych Iryna, Magdalena Osinska, Marzena Sobchak-Michalovskа, Liubov Smoliar and others. Structural Risks and Systemic Dynamics of Socio-Economic Development of the National Economy: the European Vector: Collective monograph. Bydgoszcz, Poland: University of Economy Publishing, 2017. p.74-85

Статті Scopus та Web of Science

2020

 • Yereshko Yu.O., Kaminsky O.Ye., Kyrychenko S.O. Training in digital entrepreneurship as a basis for forming the intellectual capital of nation. ICT and learning tools in the higher education establishments. 2020. Vol 8. #6. 31 [Наукометричні бази: Web of Science, Index Copernicus, WorldCat, Scientific Indexing Services та ін.]

2018

 • Yereshko Yu.O., Kaminsky O.Ye., Kyrychenko S.O. Digital transformation of university education in Ukraine: trajectories of development in the conditions of new technological and economic order. ICT and learning tools in the higher education establishments. 2018. Vol 64. #2. 31  [Наукометричні бази: Web of Science, Index Copernicus, WorldCat, Scientific Indexing Services та ін.]

2017

 • Єрешко Ю.О., Камінський О.Є., Кириченко О.А. Хмаро орієнтована платформа сучасного університету – передумова переходу до інноваційної моделі економічного розвитку. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017, Том 61, No5. 31 [Наукометричні бази: Web of Science, Index Copernicus, WorldCat, Scientific Indexing Services та ін.]

Статті у наукових виданнях інших держав

2018

 • Yereshko Julia, Kreidych Iryna, Tovmasian Vahan. Types of the Enterprise Financial Policy in the Process of Its Implementation (2020). EUREKA: Social and Humanities, (5), 9-16. URL: https://ssrn.com/abstract=3749156. (Естонія). [Наукометричні бази: Index Copernicus, WorldCat, Scientific Indexing Services та ін.]

Статті у наукових фахових виданнях категорії Б

2022

●    Yereshko Julia, et al. The Dual-Natured Direction of Intellectual Capital Formation in the System of Higher Education. Economics. Ecology. Socium, 2022, 6.1: 31-40.

2021

●       Yereshko J., Kreidych I. Intellectual theory of value: substantiation and formulation. Technology audit and production reserves. 2021 2/4 (58). С. 38-41.. [Наукометричні бази: Index Copernicus, ResearchBib].

●       Єрешко Ю. О. Актуалізація парадигми сталого розвитку з позиції її людиноцентричності. Підприємництво та інновації. 2021. №17. С. 7-12. [Наукометричні бази: Index Copernicus, ResearchBib].

●       Єрешко Ю. О. Аберації парадигми сталого розвитку. Вчені записки університету «Крок». 2021. № 1 (61). С. 73-81 [Наукометричні бази: Index Copernicus, ResearchBib].

●       Єрешко Ю. О., Крейдич І.М. Ключовий інноваційний ресурс сталого розвитку. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2021 (18). С. 22-31  [Наукометричні бази: Index Copernicus, Seientific Indexing Services та ін.].

●       Єрешко Ю. О. Економічний зміст і структура інтелектуального капіталу як фактору виробництва. Економічний аналіз. 2021. Том. 31.№1. С.105-113. [Наукометричні бази: Index Copernicus, ResearchBib].

●       Єрешко Ю. О. Держава в механізмі сталого розвитку. Економіка і суспільство. 2021 № 25. [Наукометричні бази: Index Copernicus, ResearchBib].

●       Yereshko J. Investigating the fiscal motive of state incentives for innovative investment activities. Technology audit and production reserves. 2021 3/4 (59). С. 51-54. [Наукометричні бази: Index Copernicus, ResearchBib].

●       Єрешко Ю. О. Формалізація інтелектуальної теорії вартості. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, Серія: Економічні науки. 2021. № 1 (93). С. 44-55. [Наукометричні бази: Index Copernicus, ResearchBib].

●       Єрешко Ю. О. Парадигма інтелектуальної економіки. Економіка і суспільство. 2021 № 27. (0,58 умов. друк. арк.). [Наукометричні бази: Index Copernicus, ResearchBib].

●       Єрешко Ю. О. П’ятивузлова синергія як оптимальна інноваційна модель. Економіка і суспільство. 2021 № 27. Економічний аналіз. 2021. Том. 32.№2. С. [Наукометричні бази: Index Copernicus, ResearchBib]

 

2020

  • Єрешко Ю. О., Товмасян В. Р. Теорія модернізації як концептуальна засада формування фінансової політики підприємства. Економіка та держава. 2020. № 11. С. 41-46. [Наукометричні бази: Index Copernicus, Scientific Indexing Services та ін.].

  • Єрешко Ю. О., Товмасян В. Р. Організаційно-економічні засади модернізації фінансової політики підприємства. Інтелект 21. 2020. № 5. С. 127-134. [Наукометричні бази: Index Copernicus, Google Scholar].

  • Єрешко Ю. О., Товмасян В. Р. Модернізація фінансової політики підприємства: імперативно-диспозитивний підхід. Моделювання та інформаційні системи в економіці., 2020, вип. 100, К.КНЕУ, С. 59-70. [Наукометричні бази: Index Copernicus, ResearchBib]

  • Єрешко, Ю. О., Гафаров, Е. М. (2020). ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ІНДЕКСОВАНОЇ ОДИНИЦІ ВАРТОСТІ В УКРАЇНІ. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», (17). [Наукометричні бази: Index Copernicus, ResearchBib]

  • Yereshko, J., Hafarov, E. (2020). Indexed unit of account. Efektyvna ekonomika, (5), 2020. [Наукометричні бази: Index Copernicus, ResearchBib].

  • Єрешко, Ю. О., Товмасян, В. Р. (2020). Теорія фінансової політики підприємства. Інвестиції: практика та досвід, (15-16), 63-68. [Наукометричні бази: Index Copernicus, ResearchBib].

2018

  • Yereshko Yu.O., Tytarenko A.M., Olesiuk I.J. Multi-agent simulations for the renewable resource management. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2018 (15). С. 545-557  [Наукометричні бази: Index Copernicus, Scientific Indexing Services та ін.]..

 •  

2022

  • Yereshko Julia, et al. Theory meets reality: investigating the financial, economic and environmental aspects of sustainability. 12th International Scientific Conference BUSINESS AND MANAGEMENT 2022 May 12–13, 2022, Vilnius, Lithuania [Наукометричні бази: Scopus, Index Copernicus, Seientific Indexing Services та ін.] URL: http://bm.vgtu.lt/index.php/verslas/2022/paper/viewFile/908/325

2021

  • Єрешко Ю. О., Товмасян В. Р. Інноваційна фінансова політика підприємства. Конкурентні стратегії розвитку України в умовах альтерглобалізму : ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 9 квітня 2021 року, Київ: МУФ, 2021, С. 53-55

  • Єрешко Ю.О. Людиноцентрична парадигма сталого розвитку. Управління персоналом в інституційній економіці : II Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Київ 28 квітня 2021 року, Київ: КПІ імені Ігоря Сікорського, 2021, С. 26-28

  • Єрешко Ю.О. Public benefits of financing the education. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти, м. Рівне 13-14 травня 2021 року. Рівне: НУВГ, 2021, С. 26-28

2010

 • Ринок фінансових послуг: Підручник // за ред. д.е.н., проф. Кириченка О.А., д.е.н., проф. д.е.н. Денисенка М.П., проф. Чупіса А.В., 2-ге видання перероблене і доповнене. Підручник з грифом МОН України (лист № 1.4/18-Г-2425 від 24.11.2008 р.). К.: Дорадо-Друк, 2010. – 352с.

2020

  • Менеджмент стартап-проектів: практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, 144 “Теплоенергетика” всіх спеціалізацій / Ю. О. Єрешко, І.М. Крейдич, О. А. Шевчук; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,00 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 100 с. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/36722/1/Startap-proekty.pdf

2018

  • Навчальний посібник: «Гроші та кредит: Практикум» [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 051 «Економіка» всіх спеціалізації / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Ю.О.Єрешко, М.М.Дученко І.М. Крейдич. – Електронні текстові данні (1 файл: 0,86 МБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 52 с. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24907/1/groshi_kredit_praktikum.pdf

  • Навчальний посібник: Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 051«Економіка» всіх спеціалізації / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: М.М.Дученко, Ю.О.Єрешко, О.А. Шевчук. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,43 МБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 108 с. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24905/2/groshi_kredyt_konspekt.pdf

Гроші та кредит (ФММ)  Навчально-методичні матеріали: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24907/1/groshi_kredit_praktikum.pdfhttps://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24905/2/groshi_kredyt_konspekt.pdf
Розробка стартап-проектівНавчально-методичні матеріали: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/36722/1/Startap-proekty.pdf  

СТУДЕНТУ

Назва навчальної дисципліни (освітнього компоненту)

МОНЕТАРНА ЕКОНОМІКА

Призначення

ФММ

НПП, що забезпечує викладання

Єрешко Юлія Олександрівна,

професор кафедри, економічної кібернетики д.е.н., доц

Контактні телефони, електронна пошта, посилання на соціальні мережі та режим роботи

E-mail: julia.jereshko@gmail.com

Telegram: 0679106326

Режим роботи за розкладом

Короткий опис дисципліни (програмні цілі)

Метою дисципліни є формування у студентів економічної складової професійної підготовки майбутніх фахівців, яка інтегрує їх компетентності, зокрема: виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ функціонування сучасної економіки; розуміти особливості провідних наукових шкіл та напрямів економічної науки; оцінювати процеси та явища, що відбуваються в економіці та уявляти їх взаємозв’язок із механізмом формування, розподілу й використання грошових та кредитних ресурсів держави; досліджувати особливості грошового обороту держави; аналізувати склад та інструментарій грошової маси в країні; аналізувати та оцінювати механізм функціонування грошової системи держави; досліджувати особливості грошових та кредитних відносин в Україні. 

Форми та технології навчання

Лекції, практичні заняття,  самостійна робота студентів, робота з навчально-методичною літературою, інформаційними ресурсами

Дистанційний режим навчання: Платформа Zoom: посилання розміщено  в Електронному кампусі та на дистанційному курсі

Посилання на робочу програму (силабус) та інші документи

Денна: https://ecocyber.fmm.kpi.ua/uk/navchannya/magistr/sylabusy/obovyazkovi-osvitni-komponenty

Заочна: https://ecocyber.fmm.kpi.ua/uk/navchannya/magistr/sylabusy/obovyazkovi-osvitni-komponenty

Посилання на ресурс, де розміщені навчальні матеріали

Дистанційний курс: https://classroom.google.com/c/NjE5NzA4OTUxNjU3?cjc=lu6juey

Навчальні матеріали в бібліотеці:

·         Дученко, М. М., Єрешко, Ю. О., & Шевчук, О. А. (2018). Гроші та кредит: конспект лекцій. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24905/2/groshi_kredyt_konspekt.pdf

·         Єрешко, Ю. О., Дученко, М. М., & Крейдич, І. М. (2018). Гроші та кредит: практикум. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24907/1/groshi_kredit_praktikum.pdf