ШЕВЧУК ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

Доктор економічних наук
Професор
E-mail: shevchuk-oa@ukr.net
Telegram: +380631408658

Напрям роботи: Відповідальний за роботу з аспірантами
Освіта: Освіта:Київський інженерно-будівельний інститут, 1987р. спеціальність – Автоматизовані системи керування, спеціалізація – проектування та експлуатація автоматизованих систем керування, кваліфікація – інженер-системотехнік Науковий ступінь: Доктор економічних наук, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема: «Методологія забезпечення стійкості економічного розвитку машинобудівних підприємств на засадах бізнес-лідерства»,  21.12.2021 р. Захист на спеціалізованій вченій раді Д 26.002.23. Вчене звання: Доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки .

Дисертація

Тема: «Методологія забезпечення стійкості економічного розвитку машинобудівних підприємств на засадах бізнес-лідерства», 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності),  21.12.2021 р. Захист на спеціалізованій вченій раді Д 26.002.23.

Виконання науково-дослідної тематики.

 • НДР 0112U007817 «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій» (2019-2024 рр.)
 • НДР 0116U005836 «Концептуальні засади управління людським потенціалом в умовах трансформаційних змін» (2016 -2022рр.)

Виконання міжнародних проектів

        

Наукова група

        

Керівництво науковим гуртком

Гурток «Формування і розвиток людського капіталу та соціальні виклики в умовах Індустрії 4.0.», № наказу: 1/297 від 30-09-2020

Керівництво науковими роботами студентів

 
Стажування:
 • ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів», «Фінансові та інформаційні технології в бізнесі в умовах невизначеності», свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК ПК №21547613/000047-17 від 30.06.2017 р., 150 год, термін: 12.05.2017-30.06.2017.
 • НМК – Інститут післядипломної освіти, НТУУ «КПІ», «Основи EXEL 2010/13 для викладачів», свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №02070921/001570-17, термін – 18.01.2017-27.02.2017.
Міжнародне стажування:Міжнародне стажування «FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE» and has developed the educational project on the topic Improvement of the «Distance Learning System in Higher Education Institutions», Zustricz Foundation Department of Polish-Ukrainian Studies of Jagiellonian University in Krakow Career Development Center of NGO Sobornist Luhansk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education,  (Польща – Україна), Series and registration number: SZFL-001966, Amount: 180 hours / 6 ECTS credits, Internship period: from February 12 to March 20, 2022.
Володіння мовою: 

Організація та проведення наукових та науково-дослідницьких, освітньо-пізнавальних,  заходів.

 • Організація та проведення “І Науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Управління персоналом в інституційній економіці»” Дата проведення: 2020-04-26 – Місце проведення: м. Київ.
 • Організація та проведення “Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій” Дата проведення: 2019-12-18. Місце проведення: м. Київ.
 • Організація та проведення “ІІ Науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Управління персоналом в інституційній економіці». Дата проведення: 2021-04-28. Місце проведення: м. Київ.
 • Організація та проведення “Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій”.  Дата проведення: 2020-12-16. Місце проведення: м. Київ.

2017

 • Шевчук О.А. Стратегічні напрями інноваційної активності та ресурсної підтримки інвестиційно-інноваційного забезпечення економічної безпеки реального сектору економіки в умовах технологічної модернізації. Безпека та конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації: монографія / за заг. ред. О.С. Власюка. К.: НІСД 2017. 384 с.

2016

 • Шевчук О. А. Розвиток машинобудівних підприємств на засадах бізнес-лідерства: Монографія. К.: ТОВ «Спринт-Сервіс». 2016. 280 с.

 

2014

 • Шевчук О. А. Імперативи розвитку корпоративної еліти: Монографія. К.: ТОВ «Спринт-Сервіс». 2014. 297 с.

2012

 • Шевчук О. А. Еліта як домінанта розвитку людського капіталу: Монографія. К.: ТОВ «Інтерсервіс». 2012. 246 с.

Статті Scopus та Web of Science:

2023

2022

2021

 • Trofymenko О., Shevchuk О., Koba N., Tashcheiev Y. and Pavlenco T. Knowledge and innovation management for transforming the field of renewable energy. Communications in Computer and Information Sciencethis. 1434. Р. 73–87. DOI: 10.1007/978-3-030-82322-1_6

Статті у наукових виданнях інших держав:

 

Статті у наукових фахових виданнях категорії Б:

2022

 • Shevchuk, N. Roshchyna. The impact of human resource logistics on the sustainable development of companies. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». №22. 2022. С. 83–88. DOI: 10.20535/2307-5651.22.2022.260160 (фахове видання, категорія Б)
 • Ilyash, O. Shevchuk, N. Semenchenko, N. Roshchyna, Peter Amesila Akwelo. Тнe impact of workforce diversity on enterprise competitiveness (case study of Poland). Ефективна економіка. №8. 2022. DOI: 10.32702/2307-2105.2022.8.13 (фахове видання, категорія Б)
 • Ilyash, O. Shevchuk, N. Semenchenko, N. Roshchyna,  David Iradukunda. The specifics of e-banking implementation in low-volume countries (the case of Rwanda). Інвестиції: практика та досвід. № 15-16. 2022. DOI: 10.32702/2306-6814.2022.15-16.5 (фахове видання, категорія Б)
 • Ilyash, O. Shevchuk, N. Semenchenko, N. Roshchyna, R. Mbuyi Kankolongo. The impact of socio-cultural factors on transnational business activities (examples from China, India, Pakistan). Інвестиції: практика та досвід. № 21 (2022). DOI: 10.32702/2306-6814.2022.21.36  (фахове видання, категорія Б)

 

2021

 • Рощина Н., Шевчук О., Кустарьова К. Дослідження міжнародного фінансового ринку в умовах діджиталізації: нові можливості. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». №18. 2021. С. 44-50. DOI: 10.20535/2307-5651.18.2021.231459

2019

 • Шевчук О.А. Основні принципи забезпечення динамічної стійкості розвитку підприємств на засадах бізнес-лідерства. Економічний вісник НТУУ «КПІ». № 15. С. 260–269.

2018

 • Шевчук О. А. Сучасний інструментарій стратегічного управління розвитком та динамічною стійкістю підприємств. Економічний вісник НТУУ «КПІ». № 15. С. 290–298.
 • Shevchuk O.A. System-synergetic approach to providing dynamic stability of enterprises based business leadership. Економічний вісник НТУУ «КПІ». № 15. С. 199–208.

2022

 • Шевчук О. А.,Рощина Н. В.,Мажара Г.А. Конкурентоспроможність країни: деякі аспекти визначення. Humanity and science. ХХХІII International Scientific and Practical Conference. 16 – 17 May 2022, USA, Seattlе.  Primedia E-launch LLC, USA, Seattle. 2022. Р. 64–69.
 • Мажара Г.А., Рощина Н. В., Шевчук О. А. Конкурентні стратегії розвитку економіки в умовах глобальних викликів: Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції (18 травня 2022 р.) / Відповідальні за формування та випуск: Л.Г. Смоляр, О.І. Іляш, О.М. Михайлик. – К.: ЗВО «Міжнародний університет фінансів», 2022. С. 150-151
 • Olena Shevchuk, Nadiia Roshchyna, Glib Mazhara, Maryna Duchenko, Tetiana Lobodzynska, Viktoriia Melnychuk. Modeling the impact of the crisis, related to force majeure, on the leading economic activities of Ukraine. XI International Scientific Conference: Сontemporary economic problems. “Еurope and the world facing the socio-economic crisis” held online on June 2, 2022. https://umkt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/t_grodzicki_o365_umk_pl/EmDNqcjDP1ROn-MRxwUqv6cBurKIUVvvBkUPWabj45sGjg?e=JpkBKP

 

 

 

2021

 • Olena Trofymenko, Olena Shevchuk, Nataliia Koba,Yurii Tashcheiev, and Tetiana Pavlenco. Knowledge and innovation management for transforming the field of renewable energy. International Conference on Artificial Intelligence and Sustainable Computing for Smart Cities (AIS2C2: 2021), 03.21., (AIS2C2: 2021) Р. 73-87.
 • Шевчук О.А. Україна у глобалізованому світі. Конкурентні стратегії розвитку України в умовах альтерглобалізму: матеріали Міжн. наук.-практ. конф., м. Киів, 9 квітня 2021 р., . К.: УВОІ «Допомога» УСІ». 2021. С. 137-138.
 • Шевчук О.А. Зовнішньоекономічна діяльність: виклики глобалізації. Сучасні тенденції економічного розвитку регіонів: теоретичні та прикладні аспекти: матеріали доповідей Міжн. наук.-практ..конф., м. Одеса, 21 квітня 2021р., Одеса: ОДАБА. 2021. С. 124-127.
 • Шевчук О. А., Когінова А. Д., Лупяк А. С. Капіталізація банківської системи України: проблеми та перспективи розвитку. Актуальні проблеми теорії менеджменту, маркетингу та фінансів: наукові ідеї та механізми реалізації: матеріали доповідей  Всеукр. наук. конф. (із зарубіжною участю),  Покровськ, 12-13 травня 2021 р.., Покровськ: ДНТУ,  С. 296-300.
 • Шевчук О.А., Кокідько Б.С. Суспільство споживання та його наслідки для майбутніх поколінь. Сучасні тенденції економічного розвитку регіонів: теоретичні та прикладні аспекти: матеріали Міжн. наук.-практ. конф., м.. Одеса, 21 квітня 2021., Одеса: ПДБА, 2021.  С. 395-398

 

 

2020

 

 • Шевчук О. А., Заклюка І. В. Проблеми формування стартап-проектів в енергетиці. Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю  м. Київ, 16 грудня 2020 р., М. Киії, НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”, 2020. С. 200-203.
 • Лозова В. А., Шевчук О. А. Конфлікт як інструмент розвитку у бізнес середовищі.Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю м. Київ, 16 грудня 2020 р., М. Киії, НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”, 2020. С. 389-392.
 • Шевчук О.А. Процесно-орієнтований підхід до управління організаційними перетвореннями на підприємстві. І Науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Управління персоналом в інституційній економіці». м. Київ, НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”, 2020-04-26. С. 145-148
 • Шевчук О. А., Зінченко О. Ю. Індустрія четвертого покоління. Інформаційний менеджмент. Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених, м. Львів, 20 лютого 2020 р.: у 2 ч. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. Ч. 1. 280-282..

 

 

2019

 

 • Шевчук О. А. Засоби формування на підприємстві підсистеми корпоративної культури інноваційного типу. Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю м. Київ, 18 грудня 2019 р., М. Київ, НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”, 2019. С. 195 – 199.
 • Шевчук О. А., Патлай М.О. Теорія «стадій економічного зростання» В. Ростоу. Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю м. Київ, 18 грудня 2019 р., М. Київ, НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”, 2019.  С. 27 – 29
 • Подольчак М. Г., Шевчук О. А. Територіальна міграційна система як передумова економічного сталого розвитку України. Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю м. Київ, 18 грудня 2019 р., М. Київ, НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”, 2019.  С. 30-31
 • Селезньов П.О., Шевчук О. А. Державна регіональна політика для усунення просторової асиметрії регіонів України. Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю м. Київ, 18 грудня 2019 р., М. Киії, НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”, 2019.  С. 34-35

2022

 • Рекомендації до виконання економічної частини дипломних робіт [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітніми програмами: «Інтелектуальні сервіс-орієнтовані розподілені обчислення» «Комп’ютерні технології в біології та медицині» «Системи і методи штучного інтелекту» спеціальності 122 Комп’ютерні науки «Системний аналіз і управління» спеціальності 124 Системний аналіз / О. А. Шевчук, Н. В. Рощина, М. М. Дученко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 611 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 47 с. – Назва з екрана.URL:https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47501
 • Переддипломна практика студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: виправлено та доповнено [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 «Економіка» / О. А. Шевчук, Н. В. Рощина, Н. В. Семенченко, Т. В. Обелець, Є. А. Удовицька ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 3,92 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 52 с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48895
 • Кадрова логістика: Навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Логістика» спеціальності 073 – Менеджмент, уклад. О. А. Шевчук. – Електронні текстові дані (1 файл: ХХХ Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 99 с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49548

 

2020

 

 • Менеджмент стартап-проектів: практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 144 «Теплоенергетика» всіх спеціалізацій / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Ю. О. Єрешко, І. М. Крейдич, О. А. Шевчук. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,02 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 100 с. Url: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36722
 • Конфліктологія: Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 051 «Економіка» освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: М. М. Дученко, О. А. Шевчук. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,05 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 88 с. – Назва з екрана. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36723
 • Бізнес-етика: конспект лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 051 «Економіка» освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці» / М. М. Дученко, О. А. Шевчук ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,35 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 56 с. – Назва з екрана. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/39693
 • Виконання та захист дипломних робіт на здобуття ступеня бакалавра[Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 051 «Економіка» освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці» / М.М. Дученко, Т.В. Павленко, Н. Ю. Ренська-Скребньова, Н.В. Рощина, О. А. Шевчук; КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 62 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/38875
 • Переддипломна практика студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 051 «Економіка», освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Л. С. Борданова, Н. Ю. Ренська-Скребньова, Н. В. Рощина, Є. А. Удовицька, О. А. Шевчук. – Електронні текстові дані (1 файл: 664,7 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 48 с. – Назва з екрана. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/39694
 • Економіка праці і соціально-трудові відносини: Практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 051 «Економіка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. І. Іляш, С. С. Гринкевич, О. А. Шевчук, С. М. Савченко, Н. О. Черненко, Т. В. Обелець. – Електронні текстові дані (1 файл: 487 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 150 с. – Назва з екрана. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43511

 

2018

 

 • Гроші та кредит: конспект лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів які навчаються за спеціальністю 051«Економіка» спеціалізація «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка», «Економіка бізнес-підприємства», «Управління персоналом та економіка праці, бізнес-аналітика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. М. М. Дученко, Ю. О. Єрешко, О. А. Шевчук. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,43 МБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 108 с. – Назва з екрана. Url: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/24905

СТУДЕНТУ

Назва навчальної дисципліни (освітнього компоненту)

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕСУ

Призначення

ФММ

НПП, що забезпечує викладання

Шевчук Олена Анатоліївна

Професор кафедри економічної кібернетики д.е.н., проф

Контактні телефони, електронна пошта, посилання на соціальні мережі та режим роботи

E-mail: shevchuk-oa@ukr.net

Telegram: 0631408658

Режим роботи за розкладом

Короткий опис дисципліни (програмні цілі)

Метою дисципліни є формування фундаментальних знань з організації процесу управління змінами, розроблення та впровадження адаптивних моделей на підприємствах та визначення можливих наслідків їх реалізації (трансформації бізнесу).

Форми та технології навчання

Лекції, практичні заняття,  самостійна робота студентів, робота з навчально-методичною літературою, інформаційними ресурсами

Інформаційні технології та ПЗ:

Дистанційний режим навчання:  Google-meet (https://meet.google.com ) -код доступу надається групі окремо.

Для роботи в Google Classroom потрібно мати e-mail – lll.kpi.ua 

Посилання на робочу програму (силабус) та інші документи

Денна: https://ecocyber.fmm.kpi.ua/uk/navchannya/doktor-filosofiyi/osvitnya-skladova/sylabusy/obovyazkovi-osvitni-komponenty/

Вечірня: https://ecocyber.fmm.kpi.ua/uk/navchannya/doktor-filosofiyi/osvitnya-skladova/sylabusy/obovyazkovi-osvitni-komponenty/

Посилання на ресурс, де розміщені навчальні матеріали

Дистанційний курс: https://classroom.google.com  – посилання на курс у https://campus.kpi.ua   код доступу надається групі окремо.

Для роботи в Google Classroom потрібно мати e-mail – lll.kpi.ua 

Навчальні матеріали в бібліотеці:

·  O. Shevchuk; G. Mazhara; N. Semenchenko. Тhe impact of transaction costs on management decisions (on the example of Ukrainian companies). Baltic Journal of Economic Studies.  VOL. 8 NO. 4 (2022).  P. 165-175. DOI: 10.30525/2256-0742/2022-8-4-165-175 (Web of Science).

·  O. Shevchuk, O. Ilyash, G. Mazhara,  N. Roshchyna, S. Hrynkevych,R. Lavrov, S. Modeling Regional Sustainable Development in Ukrainian Crisis and War. Problemy Ekorozwoju 18(1)2023: 37-50. DOI: 10.35784/pe.2023.1.04 (Scopus)

·  Шевчук О. А. Сучасний інструментарій стратегічного управління розвитком та динамічною стійкістю підприємств. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2018. № 15. С. 290–298.

·  Конфліктологія: Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 051 «Економіка» освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: М. М. Дученко, О. А. Шевчук. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,05 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 88 с. – Назва з екрана. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36723  

·  Бізнес-етика: конспект лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 051 «Економіка» освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці» / М. М. Дученко, О. А. Шевчук ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,35 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 56 с. – Назва з екрана. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/39693

·  Кадрова логістика: Навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Логістика» спеціальності 073 – Менеджмент, уклад. О. А. Шевчук. – Електронні текстові дані (1 файл: ХХХ Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 99 с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49548 

 

Назва навчальної дисципліни (освітнього компоненту)

МЕНЕДЖМЕНТ СТАРТАП-ПРОЕКТІВ

Призначення

ФЕА

НПП, що забезпечує викладання

Шевчук Олена Анатоліївна

Професор кафедри економічної кібернетики д.е.н., проф

Контактні телефони, електронна пошта, посилання на соціальні мережі та режим роботи

E-mail: shevchuk-oa@ukr.net

Telegram: 0631408658

Режим роботи за розкладом

Короткий опис дисципліни (програмні цілі)

Метою дисципліни формування системи знань та оволодіння комплексом практичних навичок щодо управління розробленням, супроводженням, розвитком стартап-проекту, його маркетингового, організаційного планування та фінансового обґрунтування шляхом використання сучасного інструментарію управління інноваціями, менеджменту проектів, бізнес-аналітики і бізнес- моделювання. 

Форми та технології навчання

Лекції, практичні заняття,  самостійна робота студентів, робота з навчально-методичною літературою, інформаційними ресурсами

Інформаційні технології та ПЗ:

Дистанційний режим навчання:  Google-meet (https://meet.google.com ) -код доступу надається групі окремо.

Для роботи в Google Classroom потрібно мати e-mail – lll.kpi.ua 

Посилання на робочу програму (силабус) та інші документи

Денна: Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу (АЕМСЕП), ФЕА http://epa.kpi.ua; Кафедра автоматизації енергосистем (АЕ), ФЕА http://ae.fea.kpi.ua;

Кафедра відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), ФЕА http://vde.fea.kpi.ua; Кафедра електричних мереж і систем (ЕМС), ФЕА http://es.fea.kpi.ua; Кафедра електромеханіки (ЕМ), ФЕА http://em.fea.kpi.ua; Кафедра теоретичної електротехніки (ТОЕ), ФЕА http://toe.fea.kpi.ua

Заочна: Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу (АЕМСЕП), ФЕА http://epa.kpi.ua; Кафедра автоматизації енергосистем (АЕ), ФЕА http://ae.fea.kpi.ua;

Кафедра відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), ФЕА http://vde.fea.kpi.ua; Кафедра електричних мереж і систем (ЕМС), ФЕА http://es.fea.kpi.ua; Кафедра електромеханіки (ЕМ), ФЕА http://em.fea.kpi.ua; Кафедра теоретичної електротехніки (ТОЕ), ФЕА http://toe.fea.kpi.ua

Посилання на ресурс, де розміщені навчальні матеріали

Дистанційний курс: https://classroom.google.com  – посилання на курс у https://campus.kpi.ua   код доступу надається групі окремо.

Для роботи в Google Classroom потрібно мати e-mail – lll.kpi.ua 

Навчальні матеріали в бібліотеці:

·  Менеджмент стартап-проектів: практикум [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальностей 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 144 «Теплоенергетика» всіх спеціалізацій / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Ю. О. Єрешко, І. М. Крейдич, О. А. Шевчук. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,02 Мбайт).  Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020.  100 с. Url:  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36722

·  Менеджмент стартап-проєктів [Електронний ресурс]: навчальний наочний посібник для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» / О. А. Гавриш, К. О. Бояринова, М. О. Кравченко, К. О. Копішинська; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 37,15 Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 435 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43531

·  Гавриш О. А., Бояринова К. О., Кравченко М. О., Копішинська К. О. Управління стартапами: підручник для здобувачів вищої освіти за економічними спеціальностями. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Видавництво «Політехніка», 2020. 716 с. (бібліотека ім. Г.І.Денисенка)

·  Менеджмент стартап проектів: підручник для студентів технічних спеціальностей другого (магістерського) рівня вищої освіти / О. А. Гавриш, В. В. Дергачова, М. О. Кравченко, Н. І. Ситник, Ж. М. Жигалкевич, К. О. Бояринова, О. В. Гук, Г. А., Мохонько, Є. В. Дергачов, К. О. Копішинська; за заг. ред. О. А. Гавриша. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 337 с. (бібліотека ім. Г.І.Денисенка)

Назва навчальної дисципліни (освітнього компоненту)

КАДРОВА ЛОГІСТИКА

Призначення

ФММ

НПП, що забезпечує викладання

Шевчук Олена Анатоліївна

Професор кафедри економічної кібернетики д.е.н., проф

Контактні телефони, електронна пошта, посилання на соціальні мережі та режим роботи

E-mail: shevchuk-oa@ukr.net

Telegram: 0631408658

Режим роботи за розкладом

Короткий опис дисципліни (програмні цілі)

Мета дисципліни полягає у поглибленні теоретичних знань, оволодінні системою теоретично-методологічних засад та прикладного інструментарію кадрової логістики, формуванні вмінь і набуття навичок реалізації сучасних методів і технологій розвитку кадрового потенціалу підприємства, які забезпечать отримання інтегральної, загальних та професійних компетентностей для забезпечення оптимального балансу між вхідними і вихідними кадровими потоками на підприємстві, що передбачає формування, адаптацію та ефективне використання персоналу відповідно до прийнятої стратегії та політики розвитку організації.

Форми та технології навчання

Лекції, практичні заняття,  самостійна робота студентів, робота з навчально-методичною літературою, інформаційними ресурсами

Інформаційні технології та ПЗ:

Дистанційний режим навчання:  Google-meet (https://meet.google.com ) -код доступу надається групі окремо.

Для роботи в Google Classroom потрібно мати e-mail – lll.kpi.ua 

Посилання на робочу програму (силабус) та інші документи

Денна: https://drive.google.com/file/d/1wLNMJd550jNIME8Ej3wAIwZF-82qZp5p/view

 

Посилання на ресурс, де розміщені навчальні матеріали

Дистанційний курс: https://classroom.google.com  – посилання на курс у https://campus.kpi.ua   код доступу надається групі окремо.

Для роботи в Google Classroom потрібно мати e-mail – lll.kpi.ua 

Навчальні матеріали в бібліотеці:

Кадрова логістика: Навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Логістика» спеціальності 073 – Менеджмент, уклад. О. А. Шевчук. – Електронні текстові дані (1 файл: ХХХ Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 99 с. – Назва з екрана. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49548

Конфліктологія: Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 051 «Економіка» освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: М. М. Дученко, О. А. Шевчук. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,05 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 88 с. – Назва з екрана. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36723

Шевчук О.А. «Кадрова логістика»  – дистанційний курс, що розміщений на платформі дистанційного навчання «Сікорський» 

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=5993