Іваненко Віктор Іванович

Доктор технічних наук
заслужений професор КПІ ім.Ігоря Сікорського
E-mail: victor.ivanenko.1@gmail.com
viktorivanenko@gmail.com
Telegram:

Напрям роботи: Професор кафедри економічної кібернетики
Освіта: Освіта: Київський політехнічний інститут, електротехнічний факультет, 1951 р., спеціальність – «Автоматика і телемеханіка». Науковий ступінь:  Доктор технічних наук. Тема дисертації: «Синтез регуляторів для адаптивного керування в системах з розподіленими параметрами». Вчене звання: Професор (1971 р.). Заслужений діяч науки і техніки України (1998 р.) Заслужений професор КПІ ім. Ігоря Сікорського (2016 р.)
Дисертація Тема: «Синтез регуляторів для адаптивного керування в системах з розподіленими параметрами», 1968 р. Захист на спеціалізованій вченій раді Інституту кібернетики НАН України.
Виконання науково-дослідної тематики.
  • НДР 0116U007059 «Моделювання функціонування ринків та поведінки економічних агентів в умовах кризових явищ» (2016-2022 рр.)
  • НДР 0112U007817 «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій» (2019-2024 рр.)
Наукова група         Під керівництвом В.І.Іваненка підготовлено чимало висококваліфікованих випускників інституту, які займають керівні посади в науково-дослідних інститутах України. Він підготував 40 кандидатів та 11 докторів наук, серед яких Л.Майборода, Ю.Василенко, О.Радзієвський, С.Левков, П.Левковець, В.Лопін, Г.Хамітов, В.Мельник, В.Лабковський, А.Габелая, Вадим Михалевич.

Організація та проведення наукових та науково-дослідницьких, освітньо-пізнавальних,  заходів.

Організація проведення Лекції-бесіди Ярослава Вікторовича Іваненка «Теорія прийняття рішень в фінансовій індустрії та фінансовій теорії» за матеріалами докторської дисертації з фінансового менеджменту, захищеної у Франції, дата проведення: 12.11.2021 р., присутні студенти та викладачі ФММ та студенти: ФЕЛ, ФІОТ, ФБМІ, ІТС, ФПМ, ІПСА, ІЕЕ

2010

  • Ivanenko V.I. Decision Systems and Nonstochastic Randomness. Springer, 2010. 272 p. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4419-5548-7

Статті Scopus та Web of Science

 

2019

  • Ivanenko V. , Pasichnichenko I. Kolmogorov Consistency Theorem for Nonstochastic Random Processes. Sankhya : The Indian Journal of Statistics. 2019. Vol. 81-A, Part 2. P. 399–405. DOI: https://doi.org/10.1007/s13171-017-0121-7

2017

2015

Статті у наукових фахових виданнях категорії Б

2018

  • Владімірова О.Т., Іваненко В.І. Моделювання зовнішньої торгівлі в аграрному секторі України. Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут». 2018. № 15. С. 567-576. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=evntukpi_2018_15_64

 

2020

  • Прийняття управлінських рішень в економіці та маркетингу [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальностей: 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В. І. Іваненко, Ж. Т. Черноусова. Електронні текстові дані (1 файл: 1,59 Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 62 с. URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/47663

СТУДЕНТУ