ФАРТУШНИЙ ІВАН ДМИТРОВИЧ

Кандидат фізико-математичних наук
Доцент
E-mail: i.fartushny@kpi.ua@kpi.ua
Telegram: 0672788355

Напрям роботи: Відповідальний за навчально-методичну роботу
Куратор: Куратор групи УК-91
Освіта: Освіта: Київський університет імені Тараса Шевченка, 1999, спеціальність – «Математика», кваліфікація спеціаліста – «математик, викладач». Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук, 01.05.04 –  системний аналіз і теорія оптимальних рішень. Тема дисертації: «Асимптотики обмежених розділених керувань в оптимальних параболічних періодичних крайових задачах». Вчене звання: Доцент кафедри математичного моделювання економічних систем.

Дисертація

Тема: «Асимптотики обмежених розділених керувань в оптимальних параболічних періодичних крайових задачах», 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень, 02.10.2008 р. Захист на спеціалізованій вченій раді Д 26.001.35

Виконання науково-дослідної тематики

НДР 0116U007059 «Моделювання функціонування ринків та поведінки економічних агентів в умовах кризових явищ» (2016–2022 рр.)

Підвищення кваліфікації та стажування.

Підвищення:

●       НМК «ІПО» КПІ ім. Ігоря Сікорського, «Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи Moodle». Свідоцтво ПК № 02070921/007076-22 від 17.01.22; термін проведення: 03.12.2021 – 17.01.2022

●       ТОВ “АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ”, онлайн семінар “ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ”, сертифікат ЦІВО-0159      від 23 ЧЕРВНЯ 2022 РОКУ

Статті Scopus та Web of Science

2022

 • Kapustyan O.V., Stanzhytskyi O.M., Fartushnyi I.D. Averaging method in optimal control problem of perturbed parabolic equation / Ukr Math J 74, 1113-1120 https://doi.org/10.1007/s11253-022-02123-0
 • Nikita Mazurenko, Ivan Fartushnyi Studying Cyclicity in Small Economic System Using Imitational Modeling / 2022 IEEE 3rd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC).  Р.1-5 https://doi.org/10.1109/SAIC57818.2022.9922980

2021

Статті у наукових фахових виданнях категорії Б

2022

●     Іваненко Т. В., Фартушний І.Д. Оптимізація інвестиційного портфеля консервативними інвесторами / Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2022. №21(2022), С. 75-81. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/issue/view/15289. DOI: 10.20535/2307-5651.21.2022

 • Мазуренко М.С., Фартушний І.Д. Оптимальне керування величиною знижки на бренд фірмою роздрібної торгівлі. Економічний вісник НТУУ “КПІ”, випуск №23, 2022. – С. 203-209. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.23.2022.264666

2018

 • Kulik A.B., Manzhos T.V., Fartushny I.D. Links between manufacturing functions on consumer service enterprises / Economic bulletin of National technical university of Ukraine ‘Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute’, 2018, Vupysk №15(2018), P. 113-118; URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/132995/129455, ·           DOI: 10.20535/2307-5651.15.2018
 • Фартушний І.Д., Пузирна К.М. Економіко-математична модель впливу державної політики на економіку сільськогосподарської галузі / Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2018, випуск №15(2018), С. 105-112; URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/ 132233/128645, ·         DOI: 10.20535/2307-5651.15.2018.

2022

 ●       Пасенченко Ю.А., Фартушний І.Д. Про одну модель управління впливами ІІІ Міжнародна науково-практичнa конференція «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи»: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 08 грудня 2022 р. С. 135. https://drive.google.com/file/d/1e4LfBt7VoxqHXh775X-gFKA0B1Q2bmQO/view

●       Mazurenko M., Fartushnyi I. The use of information characteristics in business cycle modeling. XVІ All-Ukrainian scientific-practical conference «Modeling and forecasting of economic processes»: Coll. Of proceedings of the XVІ All-Ukrainian scientific-practical conference with international participation, Kyiv, November 17, 2022. P. 65-67.

●       Гордійчук А.Ю., Фартушний І.Д. Чинники відхилення інфляції під час війни. XVІ Всеукраїнська науково-практичнa конференція «Моделювання та прогнозування економічних процесів»: Матеріали XVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Київ, 17 листопада 2022 р. С. 13-15.

 

 • 2022

  • Моделювання економіки: підручник / Капустян В.О., Мажара Г.А., Фартушний І.Д. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Видавництво «Політехніка», 2022. 276 с.

  2016

  • Некоректно поставлені задачі та методи їх розв’язування: підручник / Охріменко М.Г., Фартушний І.Д., Кулик А.Б. Київ: НТУУ «КПІ», Видавництво «Політехніка», 2016. 228 с. (Гриф МОН України. Лист №1/11-10434 від 08.07.2014 р.)
 • 2022

  • Математика для економістів: Частина 1. Векторний та диференціальний аналіз: розрахункова робота [Електронний ресурс]: Навч. посібник для студентів спеціальності 051 Економіка / І.Д. Фартушний, – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 59 с.; URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/49549
  • Оптимізаційні методи та моделі в економіці: розрахункова робота [Електронний ресурс]: Навч. посібник для студентів спеціальності 051 Економіка / І.Д. Фартушний, Г.А. Мажара, А.М. Замрій, О.В. Кононенко. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 67 с.; URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47664

  2017

  • Економіко-математичні методи та моделі: Економетрика [Електронний ресурс] Методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів для студентів галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” спеціальності 051 “Економіка” освітнього ступеня “Бакалавр” / І.Д. Фартушний; Гриф факультету менеджменту та маркетингу, протокол №8 від 27.03.2017, URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/34548

  2016

  • Курс дослідження операцій: навчальний посібник / І.Д. Фартушний, М.Г. Охріменко, І.Ю. Дзюбан. – Київ: НТУУ «КПІ», Видавництво «Політехніка», 2016. 208 с. (Гриф МОН України. Лист №1/11-10435 від 08.07.2014 р.),URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7831

2022

 • Дистанційний курс. «Основи наукових досліджень в економіці» для магістрів 1-го курсу спеціальності 051 – Економіка / Фартушний І.Д., Затверджено Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського , протокол №4 від 07.04.2022 р., сертифікат: Серія НМП № 6043, 8,9 Мб (5 умовних друкованих аркушів), 2022. URL: https://do.ipo.kpi.ua/course/ view.php?id=5409

СТУДЕНТУ

Назва навчальної дисципліни (освітнього компоненту)

МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ. ЧАСТИНА 1. ВЕКТОРНИЙ ТА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Призначення

ФММ

НПП, що забезпечує викладання

Фартушний Іван Дмитрович

доцент кафедри економічної кібернетики к.-ф.м.н., доц.

Контактні телефони, електронна пошта, посилання на соціальні мережі та режим роботи

E-mail: i.fartushny@kpi.ua

Telegram: @IvanFartushny

Режим роботи за розкладом

Короткий опис дисципліни (програмні цілі)

Метою дисципліни є формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок з основ математичного апарату, основних методів кількісного вимірювання випадковості дії факторів, що впливають на будь-які процеси, засад математичної статистики, яка використовується під час планування, організації та управління виробництвом, оцінювання якості продукції, системного аналізу економічних структур та технологічних процесів, вмінь математичного дослідження прикладних задач, зокрема побудови економіко-математичних моделей. Підвищення рівня фундаментальної математичної підготовки здобувачів з посиленням її прикладного економічного спрямування. Оволодіння сучасними математичними методами, необхідними для аналізу та розв’язання теоретичних та практичних задач економіки; вироблення у здобувачів вміння самостійно поглиблювати і розширювати математичні знання.

Форми та технології навчання

Лекції, практичні заняття, розрахункова робота, самостійна робота студентів, робота з навчально-методичною літературою, інформаційними ресурсами

Дистанційний режим навчання: Платформа Zoom:
https://us05web.zoom.us/j/82807016999?pwd=VzFScCtnR3dTU1k5SHFkYUlHdFFTZz09
Идентификатор конференции: 828 0701 6999
Код доступа: 707131

Посилання на робочу програму (силабус) та інші документи

Денна: https://ecocyber.fmm.kpi.ua/uk/navchannya/bakalavr/sylabusy/obovyazkovi-osvitni-komponenty/

Заочна: https://ecocyber.fmm.kpi.ua/uk/navchannya/bakalavr/sylabusy/obovyazkovi-osvitni-komponenty/

Посилання на ресурс, де розміщені навчальні матеріали

Дистанційний курс: MOODLE: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2540

Навчальні матеріали в бібліотеці:

Математика для економістів: Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 051 «Економіка», освітні програми: «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка», «Економіка бізнес-підприємства», «Управління персоналом та економіка праці», «Бізнес-аналітика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. І. Д. Фартушний. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,91 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 109 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31234 (бібліотека ім. Г.І.Денисенка)

 

Математика для економістів: Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 051 «Економіка», освітні програми: «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка», «Економіка бізнес-підприємства», «Управління персоналом та економіка праці», «Бізнес-аналітика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. І. Д. Фартушний. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,91 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 109 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31234 (бібліотека ім. Г.І.Денисенка)

Назва навчальної дисципліни (освітнього компоненту)

МАТЕМАТИКА ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ. ЧАСТИНА 2. ІНТЕГРАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ ТА РЯДИ

Призначення

ФММ

НПП, що забезпечує викладання

Фартушний Іван Дмитрович

доцент кафедри економічної кібернетики к.-ф.м.н., доц.

Контактні телефони, електронна пошта, посилання на соціальні мережі та режим роботи

E-mail: i.fartushny@kpi.ua

Telegram: @IvanFartushny

Режим роботи за розкладом

Короткий опис дисципліни (програмні цілі)

Метою дисципліни є формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок з основ математичного апарату, основних методів кількісного вимірювання випадковості дії факторів, що впливають на будь-які процеси, засад математичної статистики, яка використовується під час планування, організації та управління виробництвом, оцінювання якості продукції, системного аналізу економічних структур та технологічних процесів, вмінь математичного дослідження прикладних задач, зокрема побудови економіко-математичних моделей. формування математичних знань для базової економіко-математичної культури, що забезпечить не тільки зв’язок теорії і практики, а й міждисциплінарні зв’язки. Підвищення рівня фундаментальної математичної підготовки здобувачів з посиленням її прикладного економічного спрямування. Оволодіння сучасними математичними методами, необхідними для аналізу та розв’язання теоретичних та практичних задач економіки; вироблення у здобувачів вміння самостійно поглиблювати і розширювати математичні знання.

Форми та технології навчання

Лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів, робота з навчально-методичною літературою, інформаційними ресурсами

Дистанційний режим навчання: Платформа Zoom:
https://us05web.zoom.us/j/82807016999?pwd=VzFScCtnR3dTU1k5SHFkYUlHdFFTZz09
Идентификатор конференции: 828 0701 6999
Код доступа: 707131

Посилання на робочу програму (силабус) та інші документи

Денна: https://ecocyber.fmm.kpi.ua/uk/navchannya/bakalavr/sylabusy/obovyazkovi-osvitni-komponenty/

Заочна: https://ecocyber.fmm.kpi.ua/uk/navchannya/bakalavr/sylabusy/obovyazkovi-osvitni-komponenty/

Посилання на ресурс, де розміщені навчальні матеріали

Дистанційний курс:

Навчальні матеріали в бібліотеці:

Математика для економістів: Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 051 «Економіка», освітні програми: «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка», «Економіка бізнес-підприємства», «Управління персоналом та економіка праці», «Бізнес-аналітика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. І. Д. Фартушний. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,91 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 109 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/31234 (бібліотека ім. Г.І.Денисенка)

 

Вища математика 2: Основні прийоми інтегрування [Електронний ресурс]: Навч. посібник для студентів спеціальності 051 Економіка / В.О. Капустян, І.Д. Фартушний, – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 38 с.; URL: https:// https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47715  (бібліотека ім. Г.І.Денисенка)

Назва навчальної дисципліни (освітнього компоненту)

ОПТИМІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ В ЕКОНОМІЦІ

Призначення

ФММ

НПП, що забезпечує викладання

Фартушний Іван Дмитрович

доцент кафедри економічної кібернетики к.-ф.м.н., доц.

Контактні телефони, електронна пошта, посилання на соціальні мережі та режим роботи

E-mail: i.fartushny@kpi.ua

Telegram: @IvanFartushny

Режим роботи за розкладом

Короткий опис дисципліни (програмні цілі)

Метою дисципліни є формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок з основ математичного апарату, основних методів кількісного вимірювання випадковості дії факторів, що впливають на будь-які процеси, засад математичної статистики, яка використовується під час планування, організації та управління виробництвом, оцінювання якості продукції, системного аналізу економічних структур та технологічних процесів, вмінь математичного дослідження прикладних задач, зокрема побудови економіко-математичних моделей.

Форми та технології навчання

Лекції, практичні заняття, розрахункова робота, самостійна робота студентів, робота з навчально-методичною літературою, інформаційними ресурсами

Дистанційний режим навчання: Платформа Zoom:
https://us05web.zoom.us/j/82807016999?pwd=VzFScCtnR3dTU1k5SHFkYUlHdFFTZz09
Идентификатор конференции: 828 0701 6999
Код доступа: 707131

Посилання на робочу програму (силабус) та інші документи

Денна: https://ecocyber.fmm.kpi.ua/uk/navchannya/bakalavr/sylabusy/obovyazkovi-osvitni-komponenty/

Заочна: https://ecocyber.fmm.kpi.ua/uk/navchannya/bakalavr/sylabusy/obovyazkovi-osvitni-komponenty/

Посилання на ресурс, де розміщені навчальні матеріали

Дистанційний курс в MOODLE: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=4183

Навчальні матеріали в бібліотеці:

● Фартушний, І. Д. Курс дослідження операцій [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. Д. Фартушний, М. Г. Охріменко, І. Ю. Дзюбан ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 5,25 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 213 c. 

URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/7831 (бібліотека ім. Г.І.Денисенка)

● Оптимізаційні методи та моделі в економіці: Розрахункова робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітніми програмами: «Економічна кібернетика», «Міжнародна економіка», «Економіка бізнес-підприємства» спеціальності 051 «Економіка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. Д. Фартушний, Г. А. Мажара, А. М. Замрій, О. В. Кононенко. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,54 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 65 с. 

URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47664 (бібліотека ім. Г.І.Денисенка)

● Іваненко, Т. В. Оптимізація інвестиційного портфеля консервативними інвесторами / Іваненко Т. В., Фартушний І. Д. // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2022. – № 21. – С. 75-81.

URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/50636 (бібліотека ім. Г.І.Денисенка)