ДУЧЕНКО МАРИНА МИХАЙЛІВНА

Кандидат економічних наук
Доцент
E-mail: duchenko.maryna@lll.kpi.ua
Telegram: +380978840219

Напрям роботи:Відповідальна за профорієнтаційну роботу кафедри
Куратор: 
Освіта:

Освіта:1979 – 1984 рр. – вища освіта, Київський технологічний інститут харчової промисловості, спеціальність – економіка 1996-1997 рр. – вища освіта, Міжнародний інститут менеджменту спеціальність – банківська справа, магістр ділового адміністрування (МВА)

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, 08.00.21 – «економіка, планування та організація управління промисловістю та її галузями». Тема дисертації: «Методологія функціонування інноваційно орієнтованих підприємств машинобудування на засадах розвитку».

Вчене звання: Доцент.

Дисертація

Тема: «Планування технічного переозброєння діючого виробництва в нових умовах господарювання (на матеріалах хлібопекарської промисловості України)», 08.00.21 – економіка, планування та організація управління промисловістю та її галузями, 1988 р.

Виконання науково-дослідної тематики.

 • НДР 0112U007817 «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій» (2019-2024 рр.)
 • НДР 0116U005836 «Концептуальні засади управління людським потенціалом в умовах трансформаційних змін» (2016 -2022рр.)

Виконання міжнародних проектів

        

Наукова група

        

Керівництво науковим гуртком

 Назва гуртка: «Соціально-економічний розвиток у пост-тоталітарних країнах» . № наказу: 1/296. Дата наказу: 2020-09-30  

Керівництво науковими роботами студентів

 
Стажування:

Підвищення кваліфікації:

 •  ІПО КПІ ім. Ігоря Сікорського, «Створення фото, відео, анімації для підтримки навчання». Свідоцтво ПК № 02070921/007090-22  від 01.02.2022; термін проведення: 03.12.2021-01.02.2022
 • ІПК при Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», «Основи інноваційного підприємництва», Свідоцтво ПК № 5173; термін проведення: 20.03.2018-10.05.2018
 • ІПО КПІ ім. Ігоря Сікорського, «Міжнародні проекти: підготовка, подання, управління». Свідоцтво ПК № 02070921/002037-17 ; термін проведення: 15.03.2017 -28.04.2017
 • ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів», «Фінансові та інформаційні технології в бізнесі в умовах невизначеності», свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №21547613/000024-17 від 30.06.2017 р., 150 год, термін: 12.05.2017-30.06.2017.
Міжнародне стажування: 
Володіння мовою:Англійська мова професійного спрямування рівень В1-В2 НМК “Інститут післядипломної освіти НТУУ «КПІ»”; Свідоцтво  № ПК02070921/001905-17; термін проведення: 01.12.2016-25.04.2017.

Організація та проведення наукових та науково-дослідницьких, освітньо-пізнавальних,  заходів.

 

Статті Scopus та Web of Science

Статті у наукових виданнях інших держав

Статті у наукових фахових виданнях категорії Б

2022

 • Іляш О. І., Смоляр Л. Г., Дученко М. М., Джадан І. М. Стратегічні пріоритети державної політики стимулювання промислово-технологічного розвитку національної економіки України на засадах маркетингу в цілях забезпечення економічної безпеки. Проблеми економіки. 2022. №1. C. 41–50. https://www.problecon.com/article/?year=2022&abstract=2022_1_0_41_50

2020

2019

 • Дученко М.М. Павленко Т.В.  Регулювання криптовалют: досвід ЄС. Інфраструктура ринку. № 27. 2019. с.322-328 http://www.marketinfr.od.ua/journals/2019/27_2019_ukr/52.pdf
 •  Антонов В.М., Дученко М.М. Акмеологія освіти та акме-педагогика. International periodic scientific journal «Almanahul SWorld». Issue №1. January 2019. р.85-89 URL: https://www.sworld.com.ua/konfermd1/cp-alsw-1.pdf
 • Дученко М.М. Павленко Т.В.  Стан та перспективи розвитку лізингової галузі в Україні. Ефективна економіка. №1. 2019. URL:  http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2019/55.pdf

2018

 • Дученко М.М,  Удовицька  Є.А. Аналіз бізнес-моделей на ринку програмного забезпечення. Інтелект XXI. № 3. 2018. С. 154-157 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2018_3_34
 • Антонов В.М., Дученко М.М. Акмеологія проблем акме-педагога економіста. International periodic scientific journal «Modern Sсientific Reseаrches». Issue №6, Part 4, Innovative economy.   December 2018. р.46-50  URL:
https://www.sworld.com.ua/msr/msr6-4.pdf
 •  Дученко М.М. Павленко Т.В. Особливості формування ринку криптовалют в Україні. Ефективна економіка. №12. 2018.  URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2018/111.pdf
 • Дученко М.М. Павленко Т.В.  Вплив криптовалют на економіку країни. Економіка і суспільство. №19. 2018. URL:  http://economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/150.pdf
 • Бобир А.О., Дученко М.М. Формування стратегічних підходів до реалізації малого бізнесу, заснованого на соціальних платформах. Інфраструктура ринку. №26. 2018. С. 75-82 URL:  http://www.marketinfr.od.ua/journals/2018/26_2018_ukr/13.pdf

2021

 • Дученко М.М., Лисакова І.В. Чинник новизни у креативному менеджменті. Управління персоналом в інституційній економіці: матеріали ІІ Всеукр. наук. практ. конф. студ., аспір. і мол. вчених з міжнародною участю.  Київ, 2021-04-28.
 • Козлов Є.А.. Дученко М.М. Аналіз та удосконалення кадрової політики компанії на прикладі «МакДональдс Юкрейн Лтд». Управління персоналом в інституційній економіці: матеріали ІІ Всеукр. наук. практ. конф. студ., аспір. і мол. вчених з міжнародною участю. 28.04.2021 року.  Київ, 2021-04-28
 • Лозова В.А., Дученко М.М. Роль корпоративної культури у створенні бренду роботодавця. Управління персоналом в інституційній економіці: матеріали ІІ Всеукр. наук. практ. конф. студ., аспір. і мол. вчених з міжнародною участю.  Київ, 2021-04-28

2020

 • ●     Дученко  М.М. Роль HR-менеджерів в актуалізації корпоративної культури. Управління персоналом в інституційній економіці: матеріали І Всеукр. наук. практ. конф. студ., аспір. і мол. вчених з міжнародною участю.  2020-04-26, Київ
 • Дученко  М.М.,  Майстренко Ю.А. Проблеми нерівномірності регіонального розвитку економіки України: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичнної конференції з міжнародною участю “Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій”, 2020-12-16, Київ
 • Дученко  М.М. , Лисакова І.В. Новітні тенденції ринку праці та управління креативним пекрсоналом: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій”. 2020-12-16, Київ
 • Дученко  М.М.,   Гапончук А.Ю. Проблеми нарощення промислового потенціалу. VI Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій”. 2020-12-16, Київ

2012

 • Дученко М.М. Тема 28. Фінансовий контроль діяльності підприємства. Книга 2. Теорія і практика господарювання. Частина 2.  Економіка підприємства: Курс лекцій. Навчальний посібник у 2 книгах  / За ред. Круша П.В., Шелехова К.В.  К.: НТУУ «КПІ», 2012.

2007

 • Дученко М.М. Розділ 17. Фінансово-економічні результати й ефективність діяльності. Економіка підприємства: навчальний посібник / За  ред. Круша П.В., Подвігіної В.І., Сердюка Б.М. К.: Ельга-Н, КТН, 2007. 780с.               

2006

 • Амерова О.В., Гринюк І.В., Дученко М.М., Зарицька М.Ю., Іванова Н.А., Копф Е., Приходько О.Г., Прокопович О.О., Романюк О.І. Організація та управління діяльністю об’єднаної кредитної спілки: операційний посібник / За ред. Дученко М.М. Проект ЄС-ТАСІС «Надання підтримки малим і середнім підприємствам на селі», К.: Знання-Прес, 2006. 274 с.            

2005

 • ●       Дученко М.М., Примостка Л.Є. Модуль 3. Фінансовий менеджмент. Кредитні спілки в Україні: основні засади діяльності: навчальний посібник. К.:УІРФР КНЕУ, 2005 – 448 с.           
 • Дученко М.М., Примостка Л.Є. Модуль 7. Фінансовий менеджмент. Кредитні спілки в Україні: основні засади діяльності: навчальний посібник в 2-х книгах./ За ред. Оленчика  А.Я.            К.:УІРФР КНЕУ, 2005. – книга перша 652с., книга друга – 664 с.   

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

2022

 • Економіка та організація виробництва. Рекомендації до економічної частини дипломних робіт [Електронний ресурс] : навч. посіб. / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: О.А. Шевчук, Н.В. Рощина, М.М. Дученко – Електронні текстові данні (1 файл: 612 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 47 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47501

2020

 • Конфліктологія: Практикум.: навч. посіб. для студ. спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Управління персоналом та економіка праці» / М. М. Дученко, О. А. Шевчук; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,96 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 91 с. Кількість авторських аркушів: 4.79 URL:
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/36723
 • Бізнес-етика: конспект лекцій.: навч. посіб. для студ. спеціальності 051 «Економіка» освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці» / М. М. Дученко, О. А. Шевчук; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,5 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 56 с Кількість авторських аркушів: 2.95 URL:
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/39693
 • Виконання та захист дипломних робіт на здобуття ступеня бакалавра [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 051 «Економіка» освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: М. М. Дученко, Т. В. Павленко, Н. Ю. Ренська-Скребньова, Н. В. Рощина, О. А. Шевчук. – Електронні текстові дані (1 файл: 704,98 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020.

 62 с. URL:  https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/38875/1/Dyplomni_roboty.pdf

2018

 • Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» : навч. посіб. для студ. спеціальності 051 «Економіка» всіх спеціалізацій / КПІ ім. Ігоря Сікорського. Уклад.: М.М. Дученко, Ю.О. Єрешко, О.А. Шевчук  – Електронні текстові данні . – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018, 108. URL: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24905/2/groshi_kredyt_konspekt.pdf
 • Гроші та кредит: Практикум. : навч. посіб. для студ. спеціальності 051 «Економіка» всіх спеціалізації / КПІ ім. Ігоря Сікорського. Уклад.: М.М. Дученко, Ю.О. Єрешко, І.М.Крейдич – Електронні текстові данні . – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018, 52с.  URL: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24907/1/groshi_kredit_praktikum.pdf
1Економіка та організація виробництва ДЕННА (РТФ)Дистанційний курс https://classroom.google.com/u/1/c/MzkwMjk3Mjk0MDg0
2Економіка і організація виробництва ЗАОЧНА (РТФ, ФІОТ)Дистанційний курс https://classroom.google.com/u/1/c/MTQ2MDgyNzAzMTA4
3Економіка та організація виробництва ДЕННА (ФІОТ)Дистанційний курс https://classroom.google.com/u/1/c/MTUzMjkzOTQ3NDI5
4Корпоративна культура, корпоративна соціальна відповідальність та імідж роботодавцяДистанційний курс https://classroom.google.com/u/1/c/MjYyODQwNTI1ODA0
5Тренінгові технології в управлінні персоналомДистанційний курс https://classroom.google.com/u/1/c/MjYyNTA3NzAyMzU5
6Менеджмент стартап проектівДистанційний курс https://classroom.google.com/u/1/c/MTY4NTM3ODAxNDcx
7HR-комунікації, мистецтво презентації і спічрайтингДистанційний курс https://classroom.google.com/u/1/c/MzM5MzIwMDYzOTha

СТУДЕНТУ