ЧЕРНОУСОВА ЖАННА ТРОХИМІВНА

Кандидат фізико-математичних наук
Доцент
E-mail: chernjant@ukr.net, z.chernousova@kpi.ua
Telegram: @ja_cher

Напрям роботи:Відповідальний за навчально-виховну роботу
Куратор:Куратор гр. УК-01
Освіта:

Освіта: Сімферопольський державний університет ім. М.В. Фрунзе, математичний факультет, 1997 р. спеціальність –  «Математика», Кваліфікація – «спеціаліст математик. Викладач».

Науковий ступінь: Кандидат фізико-математичних наук,  01.01.06 «Алгебра та теорія чисел». Тема дисертації: «Черепичні порядки та їх ідеали».

Вчене звання: 

Дисертація

Тема: «Черепичні порядки та їх ідеали», 01.01.06 – алгебра та теорія чисел, 26.11.2005 р. Захист на спеціалізованій вченій раді Д 26.001.18 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Виконання науково-дослідної тематики.

 • НДР 0116U007059 «Моделювання функціонування ринків та поведінки економічних агентів в умовах кризових явищ» (2016–2022 рр.)
 • НДР 0112U007817 «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій» (2019-2024 рр.)

Виконання міжнародних проектів

        

Наукова група

        

Керівництво науковим гуртком

 «Теоретичні засади прийняття рішень в економіці та управлінні» наукового спрямування, Наказ_№НОН/260/2021_від_27.10.2021.

Керівництво науковими роботами студентів

Призове місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, Учасниця II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціалізацією «Економічна кібернетика» у 2019/2020 н.р.

Сукманова Катерина Ігорівна, гр.УК-61.

Тема наукової роботи: «Моделювання економічного розвитку підприємств по переробці вторинної сировини, що збирається у місті Києві, для покращення економіко-екологічного стану міста».

Стажування:

ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів», «Фінансові та інформаційні технології в бізнесі в умовах невизначеності», свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №21547613/000091-19 від 21.03.2019 р., 150 год, термін: 14.01.2019-20.03.2019.

Міжнародне стажування:Міжнародне науково-педагогічне стажування «Інноваційні освітні технології: досвід країн Європейського Союзу та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління за спеціальністю 051 «Економіка» (профіль: Економічна кібернетика), Baltic Research Institute of transformation economic area (м. Рига, Латвія), сертифікат № С 20170741, 60 год, термін: 24.07.2017-28.07.2017.
Володіння мовою:КПНЗ «Перші Київські державні курси іноземних мов» за програмою «Англійська мова як іноземна», кваліфікаційний рівень – В2,  свідоцтво про підвищення кваліфікації №24507 від 04.05.2018 р., термін: 22.01.2018-03.05.2018.
Організація та проведення наукових та науково-дослідницьких, освітньо-пізнавальних,  заходів. Організація проведення 12.11.2021р. лекції-бесіди Ярослава Вікторовича Іваненка «Теорія прийняття рішень в фінансовій індустрії та фінансовій теорії» за матеріалами докторської дисертації з фінансового менеджменту, захищеної у Франції.

Статті Scopus та Web of Science

2019

 • Petro Stetsyuk, Viktor Stovba, Zhanna Chernousova. Subgradient method with Polyak’s step in transformed space. Optimization and Applications, Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 974). Springer. 2019. РР.49-63. 

DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-10934-9_4

Статті у наукових виданнях інших держав

Статті у наукових фахових виданнях категорії Б

2022

 • Черноусова Ж.Т., Шкапенко О.С. Економіко-математичне моделювання інноваційної діяльності підприємства в сучасних умовах. Підприємництво та інновації. №24. 2022. С. 129-137. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-3583/24.22 URL: http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/533/519
 • Chernousova Zhanna, Stepanchuk Kateryna. Modeling the development strategy of alternative energy industry enterprises in conditions of martial law and postwar. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». №23. 2022. 9 с. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.23.2022.264667 URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/50763/1/EV-2022-23_p210-218.pdf 

2021

2020

2019

2018

2022

 • Шкапенко О. С., Черноусова Ж. Т. Моделювання розвитку інвестиційного потенціалу будівельної промисловості в умовах невизначеності. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. Тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 08 груд. 2022 р.  Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. С. 147-148.  URL: https://fmm.kpi.ua/%d1%81onferences_30th_anniv_fmm
 • Chernousova Zhanna, Stepanchuk Kateryna. Modeling the energy sales strategy of the alternative energy enterprises in the uncertainty. Моделювання та прогнозування економічних процесів: зб. тез доп. XVI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Київ, 17 лист. 2022 р. / КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ, 2022. С. 33-35.

2021

 • Черноусова Ж.Т. Статистичні методи прийняття рішень і середні втрати. Комбінаторні конфігурації та їхні застосування: матеріали XXIII Міжнародного науково-практичного семінару імені А.Я. Петренюка, присвяченого 70-річчю Льотної академії Національного авіаційного університету, Запоріжжя – Кропивницький, 13-15 травня 2021 р. Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2021. С.191-195.
 • Черноусова Ж.Т. Статистичні методи прийняття рішень і баєсівський ризик. Моделювання та прогнозування економічних процесів: матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 29 квітня 2021 р. Київ, 2021. С.81-82.

2020

 • Sukmanova Kateryna, Chernousova Zhanna. Economic and mathematical modeling of the strategy of impact on the production activities of enterprises for the processing of secondary raw materials in relation to the level of environmental pollution. Моделювання та прогнозування економічних процесів: матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 22 травня 2020 р. Київ, 2020. С.72-75.

2019

 • Chernousova Zhanna. Finite markov chains and tiled orders. Комбінаторні конфігурації та їх застосування: матеріали XXI Міжнародного науково-практичного семінару імені А.Я. Петренюка, м. Кропивницький, 17-18 травня 2019 р. Кропивницький, 2019. С.11-12.

2018

 • Черноусова Ж.Т. Моделювання функцій штрафів для керування в ієрархічній системі. Комбінаторні конфігурації та їх застосування: матеріали XX Міжнародного науково-практичного семінару, м. Кропивницький, 13-14 квітня 2018 р. Кропивницький, 2018. С.140-143.

2022

 • Моделі економічної динаміки: Курсова робота [Електронний ресурс]: навч.посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Економічна кібернетика» спеціальності 051 «Економіка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. Ж. Т. Черноусова. Електронні текстові дані (1 файл: 1,18 Мбайт). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 51 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47936 

2020

 • Прийняття управлінських рішень в економіці та маркетингу [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальностей: 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В. І. Іваненко, Ж. Т. Черноусова. Електронні текстові дані (1 файл: 1,59 Мбайт). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 62 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47663

2018

 • Робота над магістерською дисертацією: вказівки до виконання та захисту магістерської дисертації [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В. О. Капустян, Ж. Т. Черноусова. Електронні текстові дані (1 файл: 831,4 Кбайт). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 56 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47662
 •  

2015

 • Збірник задач з аналітичної геометрії: навч. посіб. / В.М. Бабич та ін.; за ред. В.В.Кириченка. Вид. 4-е, стереотипне. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015. 200 с. (Гриф надано МОНМолодьспортУ, лист №1/11-858 від 30.01.2013 року)
Моделі економічної динаміки (ФММ)

Системний аналіз в економіці та управлінні

(ФММ)

СТУДЕНТУ

Назва навчальної дисципліни (освітнього компоненту)

МАТЕМАТИЧНА ЕКОНОМІКА

Призначення

ФММ

НПП, що забезпечує викладання

Черноусова Жанна Трохимівна,

доцент кафедри економічної кібернетики, кандидат фізико-математичних наук

Контактні телефони, електронна пошта, посилання на соціальні мережі та режим роботи

E-mail: chernjant@ukr.net

Telegram: 0970771224

Режим роботи за розкладом

Короткий опис дисципліни (програмні цілі)

Метою дисципліни є вивчення дослідження економічних проблем формально-математичними методами. Моделі економічних процесів базуються на аксіомах, висновки виводяться з цих аксіом за допомогою дедукційних методів. Математичні моделі дозволяють формулювати економічні теорії строго і у загальній формі.

Форми та технології навчання

Лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів, робота з навчально-методичною літературою, інформаційними ресурсами

Дистанційний режим навчання: Платформа Zoom: посилання в Електронному кампусі та на дистанційному курсі

Посилання на робочу програму (силабус) та інші документи

Денна: https://ecocyber.fmm.kpi.ua/uk/navchannya/magistr/sylabusy/obovyazkovi-osvitni-komponenty

Заочна: https://ecocyber.fmm.kpi.ua/uk/navchannya/magistr/sylabusy/obovyazkovi-osvitni-komponenty

Посилання на ресурс, де розміщені навчальні матеріали

Навчальні матеріали в бібліотеці:

·         Капустян В.О., Мажара Г.А., Фартушний І.Д. Моделювання економіки: підручник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 051 економіка. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 265 с.