БОЯРИНОВА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Завідувач кафедри економічної кібернетики
Доктор економічних наук
Професор
E-mail: k.boiarynova@kpi.ua boyarinovaea@ukr.net
Telegram: 0679068118

Напрям роботи:

Завідувач кафедри економічної кібернетики

Заступник голови Спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 26.002.23 (Профіль ради: 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» )

Освіта:

Освіта: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2003 р., спеціальність – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація – «магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності».

Науковий ступінь: Доктор економічних наук, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Тема дисертації: «Методологія функціонування інноваційно орієнтованих підприємств машинобудування на засадах розвитку».

Вчене звання: Професор кафедри менеджменту.

Дисертація

Тема: «Методологія функціонування інноваційно орієнтованих підприємств машинобудування на засадах розвитку», 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності),  28.05.2019 р. Захист на спеціалізованій вченій раді Д 26.002.23.

Виконання науково-дослідної тематики.

●       НДР 0118U100598 «Управління розвитком інноваційного підприємництва в умовах неоіндустріальної економіки» (2019–2023 рр.)

●      НДР 0112U007817 «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій» (2019-2024 рр.)

●       НДР 0116U005836 «Концептуальні засади управління людським потенціалом в умовах трансформаційних змін» (2016 -2022рр.)

Виконання міжнародних проектів

●        

Наукова група

●        

Керівництво науковим гуртком

●        

Керівництво науковими роботами студентів

●       Диплом ІІ ступеня ІІ Туру всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності» на базі Київського національного університету технологій та дизайну. Каніфольська К.А. «Інвестиційні проєкти промислово-технологічного інжинірингу інноватизації підприємств» (20.04.2021 р.)

●        

 

Стажування: ●       ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів», «Фінансові та інформаційні технології в бізнесі в умовах невизначеності», свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК №21547613/000016-17 від 30.06.2017 р., 150 год, термін: 12.05.2017-30.06.2017.
Міжнародне стажування:
  • Міжнародне стажування за програмою Німецької служби академічних обмінів (Deutscher Akademischer Austauschdienst), DAAD)  «Цифрова освіта для України» (DE4UA) («Digital Education for Ukraine» (DE4UA)), Технічний університет Берліна(Technische Universität Berlin),сертифікат DE4UA-008, 210 год, термін: вересень-грудень 2022 р.
  • Оналайн семінар  «ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ» ТОВ “АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ, сертифікат ЦІВО-0734, 2 год, термін: 22.06. 2022 р.
  • Міжнародне стажування «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід», Zustricz Foundation Department of Polish-Ukrainian Studies of Jagiellonian University in Krakow, Career Development Center of NGO, Sobornist Luhansk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education (Польща – Україна), сертифікат № SZFL-001005, 180 год, термін: 06.11.2021-12.12.2021.
  • Міжнародне стажування «Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність», Університет суспільних наук (м. Лодзь, Польща), Фундація «Центральноєвропейська Академія Навчань та Сертифікації» (CEASC), сертифікат №2020/10/1272 від 06.10.2020 р., 180 год, термін: серпень-жовтень 2020 р.
  • Тренінги у рамках спільного проекту КПІ ім. Ігоря Сікорського, Фонду ім. Жана Моне (Jean Monnet Fund) та Виконавчого Агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) за підтримки ERASMUS+ «European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine» за програмами «Інтеграційні трансформації ЄС: напрями, динаміка, пріоритети» і «Досягнення та перспективи євроінтеграції для України», сертифікат від 31.10.2019, термін: 22.10.2019-31.10.2019.
  • Осіння школа «Трансфер технологій та інновацій: європейський та український досвід» в межах проєкту Jean Monnet 611679-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE «European Experience in Technology Transfer for Ukrainian Universities”/ EXTECH на базі НУ «Львівська політехніка»? 03-10 листопада 2021 р.
Володіння мовою: ●       КПНЗ «Перші Київські державні курси іноземних мов» за програмою «Англійська мова як іноземна», кваліфікаційний рівень – В2,  свідоцтво про підвищення кваліфікації №25709 від 22.06.2020 р., термін: 13.02.2020-20.06.2020.

Організація та проведення наукових та науково-дослідницьких, освітньо-пізнавальних,  заходів.

●       Робота у складі організаційного комітету І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 051 Економіка (Спеціалізація «Економічна кібернетика»)

●       Участь у журі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Менеджмент організацій» (22.04.2021 р.) на базі Одеського національного економічного університету

●       Робота у складі організаційного комітету ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Стратегічне управління»,15-17 травня 2019 р. на базі кафедри менеджменту факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського

●       Робота у складі організаційного комітету ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Стратегічне управління»,16-18 травня 2018 р. на базі кафедри менеджменту факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського

2021

●     Форсайт: виклики енергетичній незалежності країн і регіонів світу на середньостроковому (до 2025 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах/ наук. керівник проєкту акад. НАН України М.З. Згуровський // Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку; Інформаційно-аналітичний ситуаційний центр КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. – 188 с. URL: http://wdc.org.ua/uk/sustainable-development/reports

●     Форсайт розвитку оборонно-промислового комплексу України на часовому горизонті 2021–2030 роки / наук. керівник проєкту акад. НАН України М. З. Згуровський // Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку; Інститут передових оборонних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського; Інформаційно-аналітичний центр КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. 148 с. (Кравченко М.О., Дергачова В.В., Боринова К.О. Економічні передумови розвитку оборонно-промислового комплексу України. С. 30-54). URL: http://wdc.org.ua/sites/default/files/KPI-WDC-IADT_FORESIGHT-2021-UA.pdf

2017

●     Бояринова К. О. Функціонування інноваційно орієнтованих підприємств: методологія забезпечення розвитку : Монографія. Київ, Херсон : вид-во ПП Вишемирський В. С., 2017. 436 с.

2016

●     Форсайт та побудова стратегії соціально-економічного розвитку України на середньостроковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах / науковий керівник проекту М. З. Згуровський ; Міжнародна рада з науки ; Комітет із системного аналізу при Президії НАН України ; НТУУ «КПІ» ; Інститут прикладного системного аналізу НАН і МОН України ; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. Київ : НТУУ «КПІ» ; ВПК «Політехніка», 2016. 184 с. http://wdc.org.ua/sites/default/files/WDC-IASA-FORESIGHT-2016.pdf

2015

●     Форсайт економіки України: середньостроковий (2015—2020 роки) і довгостроковий (2020—2030 роки) часові горизонти / науковий керівник проекту М. З. Згуровський ; Міжнародна рада з науки ; Комітет із системного аналізу при Президії НАН України ; НТУУ «КПІ»; Інститут прикладного системного аналізу НАН і МОН України ; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. Київ : НТУУ «КПІ», 2015. 136 с. http://wdc.org.ua/sites/default/files/WDC-IASA-FORSIGHT-UA.pdf

 

Статті Scopus та Web of Science

2022

●       Zgurovsky M., Kravchenko M., Boiarynova K., Ilyash O., Kopishynska K., Pyshnograiev I.. Analysis of the impact of Russia’s military invasion of Ukraine on the energy independence of European countries. System research and information technologies. 2022. № 2. С. 7-31. DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2022.2.01

●        Kravchenko M. , Ilyash O. , Smoliar L. , Boiarynova К., Trofymenko O. Changes in the energy supply strategy of the EU countries amid the full-scale Russian invasion. IIOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 1126, 2nd International Conference on Environmental Sustainability in Natural Resources Management 31/10/2022 – 01/11/2022 Riga, Latvia. URL: 012035.https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1126/1/012035 DOI: 10.1088/1755-1315/1126/1/012035

●     Boiarynova К, Popelo O., Tulchynska S., Gritsenko S., Prikhno I. Conceptual Foundations of Evaluation and Forecasting of Innovative Development of Regions. Periodica Polytechnica Social and Management Sciences. 2022. URL:  https://pp.bme.hu/so/article/view/18530 DOI: https://doi.org/10.3311/PPso.18530

2021

●     Dunska А, Boiarynova К., Kravchenko М. Scientific approach to determining the vectors of innovative development of industrial enterprises. Baltic Journal of Economic Studies. 2021. Vol. 7. No. 4. С.231-242. URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2021-7-4-231-242

●     Pohrebniak, A., Arefieva, O., Boiarynova, K., Arefiev, S., Davydenko, V. Management of Attracting Investment Resources of Enterprises to Ensure Their Economic Security in Circular Economy. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. 2021. 21(10). С. 302-309. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.10.43

●     Boiarynova K., Копішинська, К. Analysis of Logistics Startups Development in the EU Countries and Ukraine. Science and Innovation,. 2021. № 17(2), С. 105–116. DOI: https://doi.org/10.15407/scine17.02.105. URL:  https://scinn-eng.org.ua/ojs/index.php/ni/article/view/60

2020

●     Vorzhakova Y., Boiarynova K. The application of digitalization in enterprises on the basis of multiple criteria selection design. Central European Management Journal. 2020. Vol. 28, No. 3. Pp.127–148. DOI: 10.7206/cemj.2658-0845.29

2019

●     Boiarynova K., Kopishynska K., Hryhorska N.  Economic and management approach to defining effective projects for enterprise development under risks and uncertainty. Problems and Perspectives in Management. 2019.  №. 17(4).  PP. 299-313.

2017

●     Gavrysh О., Boiarynova К. The methodological approach to monitoring of the economic and functional state of innovation-oriented machinery engineering enterprises at the modern technological modes. Економічний часопис–ХХІ. 2017. № 164 (3–4). С. 65–70. URL: http://soskin.info/ea/2017/164-3-4/zmist

 

●       Статті у наукових виданнях інших держав

●       2018

●       Boiarynova К. Conception of providing the operational development in the functioning process of innovatively oriented enterprises. EUREKA: Social and Humanities. 2018. № 4 (16). P. 3–9 (Естонія)

Статті у наукових фахових виданнях категорії Б

2021

●     Бояринова К. О., Каніфольська К. А. Організація та механізм управління міжнародним техніко-технологічним партнерством підприємств. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2021. № 18.  URL: http://ev.fmm.kpi.ua/issue/view/13283 DOI:  https://doi.org/10.20535/2307-5651.18.2021.240335

●     Бояринова К. О., Панін А. С. Економічна диверсифікація як інноваційний підхід в управлінні розвитком підприємств енергетичного сектору. Ефективна економіка. 2021. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9419 DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.7

●     Бояринова К. О., Дем’ян А. Л., Лазоренко Т. В. Компетентнісний підхід до розвитку інженерного персоналу підприємств аграрно-промислового комплексу. Ефективна економіка. 2021. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9554 (дата звернення: 05.04.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.18

2020

●     Бояринова К. О. Управлінські інновації функціональних підсистем промислового підприємства. Проблеми системного підходу в економіці. 2020. Вип. № 4 (78). С. 70-76. URL: http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/4_78_2020_ukr/12.pdf DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-4-10

●     Бояринова К. О., Дем’янюк Р. В. Розвиток логістики електронної комерції на промислових підприємствах. Економічний простір. 2020.  № 160. С. 40-43. DOI: 10.32782/2224-6282/160-7  

●     Бояринова К. О., Бордюг К.С. Програмно-цільовий підхід в управлінні економічною безпекою підприємств. Таврiйський науковий вiсник. Серiя: Eкoномік». 2020. Вип. 3. С. 60-68. DOI: 10.32851/2708-0366/2020.3.8

●     Бояринова К. О., Федорова Ю.І, Давиденко В.В. Методи та підходи екологістики до розвитку безвідходного виробництва підприємств. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2020. Вип. 45. С. 62-67. DOI: 10.32841/2413-2675/2020-45-10 

●     Бояринова К. О., Бичковська А.А. Проблеми та перспективи впровадження екологічних інновацій на підприємствах. Підприємництво та інновації. 2020. Вип. 14. С. 19-24. DOI: 10.37320/2415-3583/14.4 

●     Бояринова К. О., Каніфольська К. А. Особливості реалізації проєктів технологічного забезпечення підприємствами з іноземними інвестиціями. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 19-20. С. 17–22. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.17 

●     Бояринова К. О. Управління розвитком стартапів у вітчизняній екосистемі. Бізнес-навігатор. 2020. № 3 (59). С. 75-80. DOI: https://doi.org/10.32847/business-navigator.59-12

●     Бояринова К. О., Дергачова В. В., Кравченко М. О., Копішинська К. О. Аналіз прогнозів впливу пандемії коронавірусу на економіку України та сусідніх країн. Бізнес Інформ. 2020. №7. C. 6–15. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-6-15

●     Кравченко М. О., Дергачова В. В., Бояринова К. О., Голюк В. Я. Аналіз чинників, що обумовили сценарій розвитку України, в контексті форсайту її економіки. Економіка та держава. 2020. № 8. С. 35–42. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.35

●     Бояринова К.О. Невизначеність та ризики в управлінні реалізацією інвестиційно-інноваційних проектів підприємств. Економіка та держава. 2020. № 2. С. 4-9.

2019

●     Бояринова К.О, Копішинська К. О. Півот як інструмент забезпечення успішності реалізації стартапу. Електронний журнал «Ефективна економіка». 2019. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?op=1&z=6958.

●     Бояринова К.О., Ніканорова А. Ю.  Проектний портфель як інструмент забезпечення конкурентоспроможності підприємств в умовах ризиків. «Науковий Вісник ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (серія «Економічні науки») (Науковий вісник PUET: Economic Sciences). 2019. № 4 (95). С. 6-13. 

●     Бояринова К.О., Ступак Г.В. Застосування технологій інтернет-маркетингу в управлінні проектами розвитку підприємств. Ефективна економіка. 2019. № 11 URL:  http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7415

2018

●     Boiarynova К. Formation of a scientific approach to functioning as a process of development of innovation-oriented enterprises. Технологічний аудит та резерви виробництва. 2018. № 1/4 (39). С. 26–33.

●     Бояринова К.О, Ніканорова А. Ю. Інноваційна конкурентоспроможність підприємств: чинники активізації та підходи до забезпечення. Підприємництво та інновації. 2018. Вип. 6. С. 7–13.

Бояринова К. О. Економіко-організаційні аспекти забезпечення розвитку в процесі функціонування інноваційно орієнтованих підприємств. Підприємництво та інновації. 2018. Вип. 5. С. 47–53

2022

●       Бояринова К.О., Кінчєв О. І. Моделі аналізу та розвитку потенціалу альтернативної енергетики. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. Тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 08 груд. 2022 р.  Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. С. 130.  URL: https://fmm.kpi.ua/%d1%81onferences_30th_anniv_fmm/

●       Саченко А.О., Бояринова К.О. Цифровізація промислових підприємств: особливості та технології. Моделювання та прогнозування економічних процесів: зб. тез доп. XVI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Київ, 17 лист. 2022 р. / КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ, 2022. С. 72.

●       Бояринова К. О., Книжник К. І. Проблематика адаптивного управління функціонуванням підприємства. Реформування економіки в контексті міжнародного співробітництва: механізми та стратегії: матеріали доповідей Міжн. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 4-5 лютого 2022 р., Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2022. C. 32-34.

2021

●        Бояринова К. О. Соловйова Т. Е. Економіка, облік, фінанси та право: концептуальні та практичні аспекти розвитку: збірник тез доповідей Міжн. наук.-практ. конф., м. Полтава, 3 грудня 2021 р.: у 3 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 1. Особливості управління стратегічною стійкістю підприємства. C. 7-8.

●        Бояринова К. О., Копча Е. І. Модернізація виробничої діяльності як основа розвитку промислового підприємства. Економіка, фінанси, облік та право: проблеми та перспективи розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 17 листопада 2021 р.: у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 2. С. 44-45.

●        Бояринова К. О., Копча Е. І. Проблеми модернізації матеріально-технічної бази виробництва. Наука, освіта, технології, інновації: тенденції, виклики, перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м.Полтава, 22 листопада 2021 р.: у 3 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 2. С. 30-31.

2020

●     Бояринова К.О. Орієнтири варіювання управлінських рішень в умовах економічної нестабільності. Перспективи ефективних управлінських рішень у бізнесі та проектах: матеріали VI Міжн. наук.-практ. конф., м. Одеса, 17–18 вересня 2020 р., Міжнародний гуманітарний університет.  Одеса : Фенікс, 2020. С. 26-28.

●     Бояринова К.О. Менеджмент інноваційного розвитку промислових підприємств Innovative educational technologies: european experience
and its application in training in economics and management. Training, Ostrowiec Świętokrzyski, Poland 20-31 january, 2020 Poland: WSBiP, 2020. Pp. 1-3

●     Бояринова К.О., Кравченко М. О. Безробіття як системне явище криз в Україні. Теорія та практика управління ринковою економікою: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 28 серпня 2020 р,: Одеса: Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2020. С.  46-48.

●     Бояринова К.О., Федорова Ю. І. Екологістика як сучасний напрям сталого розвитку. Світ економічної науки. Випуск 23: матеріали Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. економічного спрямування,   м. Тернопіль  28 травня 2020 р. Тернопіль, 2020. С. 10-12.

●     Бояринова К.О., Дем’янюк Р.В. Удосконалення системи логістичного менеджменту промислових підприємств. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. І Міжнар. наук.- практ. конф., 23 квіт. 2020 р.  Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. С. 204-205

●     Бояринова К.О., Коржов Є.О. Стратегування та оперування інноваційним розвитком підприємств машинобудування. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. І Міжнар. наук.- практ. конф., 23 квіт. 2020 р.  Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во Політехніка», 2020. С. 160-161.

2019

●     Бояринова К.О., Федорова Ю.І. Особливості інноватизації виробництва продукції підприємства. Cучасні підходи до управління підприємством: зб. тез доповідей Х Всеукр. наук.-практ. конф., 11 квітня 2019 р., м. Київ. К.: Вид-во «Політехніка», 2019. С. 32.

2018

●     Бояринова К.О., Бекмурзіна А.М.  Інструментарій стратегічного управління бізнес-процесами інноваційного розвитку підприємства. Cучасні підходи до управління підприємством: збірник тез доповідей IX Всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 квітня 2018 р., м. Київ. – К.: Вид-во “Політехніка”, 2018. С. 13.

 

2020

●     Управління стартапами: підручник / Гавриш О. А., Бояринова К. О., Кравченко М. О., Копішинська К. О.  Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Видавництво «Політехніка», 2020. 716 с.

2019

●     Менеджмент стартап проектів: підручник для студентів технічних спеціальностей другого (магістерського) рівня вищої освіти / О. А. Гавриш, В. В. Дергачова, М. О. Кравченко, Н. І. Ситник, Ж. М. Жигалкевич, К. О. Бояринова, О. В. Гук, Г. А. Мохонько, Є. В. Дергачов, К. О. Копішинська; за заг. ред. О. А. Гавриша. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 337 с.

2011

●     Смоляр Л.Г., Бояринова  К.О., Кам’янська О.В. Розділ 3. Основи управління процесом розроблення і освоєння нових продуктів. Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс. Підручник / За ред. Проф. Перерви П.Г., проф.. Погорєлова М.І., проф.. Меховича С.А., проф.. Ларки М.І. Харків: Віровець А.П. «Апостроф», 2011. 614с. С. 246-319

2021

●        Організація науково-інноваційної діяльності: конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня доктора філософії за освітньонауковою програмою «Менеджмент» спеціальності 073 Менеджмент / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: К. О. Бояринова. Електронні текстові дані (1 файл: 6,02 Мбайт).  Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 186 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/46465

●        Організація науково-інноваційної діяльності: навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня доктора філософії за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» спеціальності 073 Менеджмент / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: К. О. Бояринова, Л. Г. Смоляр. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,91 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 107 с. URL:  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/46458

●     Менеджмент стартап-проєктів [Електронний ресурс] : навчальний наочний посібник для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» / О. А. Гавриш, К. О. Бояринова, М. О. Кравченко, К. О. Копішинська ; КПІ ім. Ігоря Сікорського.  Електронні текстові дані (1 файл: 37,15 Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 435 с.  URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43531

●     Управління ризиками [Електронний ресурс] : навчальний наочний посібник для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» / М. О. Кравченко, К. О. Бояринова, К. О. Копішинська ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 18 Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 432 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43528

2020

●     Менеджмент стартап-проєктів: Навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: К. О. Бояринова.  Електронні текстові дані     (1 файл: 5,85 Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 153 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/35988

●     Інноватика промислового підприємства: Навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 073 «Менеджмент» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: К. О. Бояринова.  Електронні текстові дані (1 файл: 1 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 191 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/35987

2019

●     Гавриш, О. А., Бояринова К. О., Копішинська К. О. Розробка стартап-проектів. Конспект лекцій : навчальний посібник для студентів спеціальностей 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»; КПІ ім. Ігоря Сікорського. Електронні текстові данні (1 файл: 2,88 Мбайт).  Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 188 с. URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29447

●     Гавриш, О. А., Бояринова К. О., Копішинська К. О. Розробка стартап-проектів: практикум: навчальний посібник для студентів спеціальностей 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»; КПІ ім. Ігоря Сікорського. Електронні текстові дані (1 файл: 2,11 Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 116 с. URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29450

2022

●        Розробка стартап-проектів: дистанційний курс для спеціальностей 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» / Бояринова К.О., Кравченко М.О., Копішинська К.О.; КПІ ім. Ігоря Сікорського,  сертифікат: Серія ДК № 0005,  2022.  URL:  http://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3951

2021

●       Організація науково-інноваційної діяльності : дистанційний курс для освітньо-наукового рівня вищої освіти / Бояринова К.О., 1-й курс спеціальності 073 «Менеджмент»; КПІ ім. Ігоря Сікорського,  сертифікат: Серія НМП № 6081, 27,8 Мб (14,5 мовних друкованих аркушів), 2021.  URL:  http://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3951

●     Дистанційний курс. «Розробка стартап-проектів» для студентів 5-го курсу спеціальності 075 – Маркетинг / Гавриш О.А., Кравченко М.О., Бояринова К.О., Копішинська К.О.; КПІ ім. Ігоря Сікорського ,  сертифікат: Серія НМП № 5485, 75,5 Мб (26,86 умовних друкованих аркушів), 2021. URL: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3459

●     Дистанційний курс. «Управління ризиками» для студентів 4-го курсу спеціальності 073 – Менеджмент / Кравченко М.О., Бояринова К.О., Копішинська К.О. ; КПІ ім. Ігоря Сікорського, сертифікат: Серія НМП № 5488, 146,7 Мб (14,79 умовних друкованих аркушів), 2021. URL:  https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=3933

●     Дистанційний курс. «Менеджмент стартап-проєктів» для студентів 4-го курсу спеціальності 073 – Менеджмент / Гавриш О.А., Бояринова К.О., Кравченко М.О., Копішинська К.О. ; КПІ ім. Ігоря Сікорського, сертифікат: Серія НМП № 5492, 76,4 Мб (27,32 умовних друкованих аркушів), 2021. URL: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=1141

 

СТУДЕНТУ

ПризначенняДенна: ФММ, Магістр, гр. УК-21мп, УМ-21мп, УС-21мп, УЕ-21мп
Заочна: ФММ, Магістр, гр. УК-з21мп, УС-з21мп, УЕ-з21мп
ВикладачБояринова Катерина Олександрівна
Контакті дані

Телефон для довідки: 0442049863

Контакт Телеграм викладача розміщено в Електронному кампусі.

Синхронний режим навчання

Платформа Zoom

Посилання розміщено  в Електронному кампусі та на дистанційному курсі

СилабусДенна: https://ecocyber.fmm.kpi.ua/uk/navchannya/magistr/sylabusy/obovyazkovi-osvitni-komponenty/
Заочна:
Каталог вибіркових дисциплінhttps://ecocyber.fmm.kpi.ua/uk/navchannya/magistr/katalogy-vybirkovyh-osvitnih-komponent/ 

Дистанційний

курс

MOODLE: https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=5937
Навчальні матеріали в бібліотеці

·        Менеджмент стартап-проєктів [Електронний ресурс]: навчальний наочний посібник для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» / О. А. Гавриш, К. О. Бояринова, М. О. Кравченко, К. О. Копішинська; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 37,15 Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 435 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43531

·        Гавриш О. А., Бояринова К. О., Кравченко М. О., Копішинська К. О. Управління стартапами: підручник для здобувачів вищої освіти за економічними спеціальностями. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Видавництво «Політехніка», 2020. 716 с. (бібліотека ім. Г.І.Денисенка)

·        Менеджмент стартап проектів: підручник для студентів технічних спеціальностей другого (магістерського) рівня вищої освіти / О. А. Гавриш, В. В. Дергачова, М. О. Кравченко, Н. І. Ситник, Ж. М. Жигалкевич, К. О. Бояринова, О. В. Гук, Г. А., Мохонько, Є. В. Дергачов, К. О. Копішинська; за заг. ред. О. А. Гавриша. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 337 с. (бібліотека ім. Г.І.Денисенка)